Dicky startte op 15 juli 2017 als directeur van stichting SeeYou. Als boegbeeld en eerstverantwoordelijke leidde zij de afgelopen 7 jaar de organisatie door diverse veranderingen heen.

In de komende tijd zal de Raad van Toezicht een wervingsprocedure voorbereiden om een nieuwe directeur-bestuurder te vinden, in afstemming met het MT en medewerkers van SeeYou. De vacature zal via onze website en social media verspreid worden.

Sander van Bellen, voorzitter van de Raad van Toezicht van SeeYou: “Dicky laat straks een organisatie achter die veel betekent voor mensen met een beperking in de allerarmste gebieden. Ze heeft ervoor gezorgd dat SeeYou een solide basis heeft gekregen, met een professioneel en gedreven team, in samenwerking met diverse partners in Nederland en internationaal. De komende maanden zal de Raad van Toezicht samen met Dicky werken aan een goede afronding en overdracht naar de nieuwe bestuurder”.

Dicky Nieuwenhuis: “De missie van SeeYou, ervoor zorgen dat mensen kunnen zien én gezien wórden, is voor mij in de afgelopen jaren leidend geweest. Vanuit het geloof dat ieder mens waardevol en kostbaar is. Ik ben blij dat er een capabel en gedreven team om mij heen staat, dat na mijn vertrek deze missie draagt en verder ontwikkelt, samen met de nieuwe directeur-bestuurder. Het is voor mij nu een goed moment om mijn rol over te dragen, en me te beraden op wat ik hierna ga doen”.

Directeur-bestuurder Dicky Nieuwenhuis

English translation

Dicky Nieuwenhuis, executive director of SeeYou Foundation, will leave the organisation on December 31. She devoted seven years to the organisation, which has served the best interests of people with disabilities in Asia and Africa for more than forty years. 

Dicky started as executive director of the SeeYou Foundation on July 15, 2017. She has led the organisation through various changes over the past 7 years. 

In the coming months, the Supervisory Board will prepare a recruitment process to find a new executive director, in coordination with SeeYou’s Management Team and staff. The vacancy will be disseminated through our website and social media. 

Sander van Bellen, chairman of the Supervisory Board of SeeYou: “Dicky will soon leave behind an organisation that means a lot to people with disabilities in the poorest areas. She has ensured that SeeYou has a solid foundation, with a professional and motivated team, who work together with various partners in the Netherlands and internationally. In the coming months, the Supervisory Board will work with Dicky on finishing well and have a warm hand-over and transfer to the new executive director.” 

Dicky Nieuwenhuis: “SeeYou’s mission, ensuring that people can see and be seen, has been leading for me in recent years. Together with the belief that every person is valuable and precious. I am happy that I am surrounded by a capable and motivated team that will carry on and maintain this mission after my departure”.