Wij zijn SeeYou, voorheen Light for the World Nederland. Wij zetten ons al ruim 38 jaar in om mensen met een handicap toegang te geven tot oogzorg, medische zorg, onderwijs en werk. Wij doen dit in zeven projectlanden in Azië en Afrika, in nauwe samenwerking met lokale partnerorganisaties en vertegenwoordigers van mensen met een handicap. Dankzij de steun van particulieren, kerken, ondernemers, vermogensfondsen, en institutionele donoren zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt ons werk mogelijk gemaakt.

SeeYou zoekt versterking voor haar bestuur. In 2022 zal de huidige penningmeester afscheid nemen. Om de overdracht voorspoedig te laten verlopen, zijn we nu al op zoek naar een kandidaat die op termijn zijn taak kan overnemen.

Het bestuur van SeeYou

SeeYou werkt met een toezichthoudend bestuur. Beleidsuitvoering en beleidsvoorbereiding zijn gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar. De financiële commissie (die gevormd wordt door de penningmeester en een ander bestuurslid) komt twee keer per jaar bij elkaar. Daarnaast is er zo nodig tussentijds overleg.

Het bestuur concentreert zich op:

  • Begrijpen van trends op het vlak van ontwikkelingssamenwerking in relatie tot het werkgebied van SeeYou;
  • Het ontwikkelen van een visie en strategie op het gebied van inclusieve oogzorg en inclusie van mensen met een handicap;
  • Goedkeuren van strategische beslissingen van de directie;
  • Integraal toezicht houden op resultaten die gerealiseerd worden in het veld, verantwoording naar achterban en andere betrokkenen, en vaststellen van inhoudelijk, personeels- en financieel beleid;
  • Als werkgever zorgdragen voor een goed functionerende directie en indirect een enthousiast team.

Wij zoeken:

Een nieuw bestuurslid dat op termijn de rol van penningmeester in kan nemen

  • die onze passie voor een wereld waarin iedereen gezien wordt deelt;
  • met toezichthoudende ervaring;
  • met een achtergrond in accountancy of financieel management;
  • die zijn brede financiële expertise kan verbinden met bredere organisatie-ontwikkelingen;
  • die zich verbonden voelt met de christelijke identiteit van de stichting.

Het betreft een onbezoldigde functie; er is vergoeding beschikbaar voor reiskosten per bijgewoonde vergadering

Wij nodigen kandidaten met een handicap en/of mensen met een niet-westerse achtergrond speciaal uit om te reageren.

Meer informaten of reageren?

Meer informatie over SeeYou? Kijk op www.seeyoufoundation.nl. Verdere vragen? Neem contact op met Dicky Nieuwenhuis (directeur, 06-13626723) of Sander van Bellen (voorzitter, 06-18490098).

Een brief met motivatie en CV kan verstuurd worden naar vacancy@seeyoufoundation.nl tot uiterlijk 1 april 2021.