Onze organisatie

Bij SeeYou zetten we ons met hart en ziel in voor ons gezamenlijke doel: gelijke toegang tot (oog)zorg, onderwijs en werk voor mensen met een visuele of andere beperking. We doen dit vanuit ons kantoor in Veenendaal, en een aantal collega’s die internationaal werken. Drie teams – programma’s, fondsenwerving en communicatie en bedrijfsvoering – werken samen aan het realiseren van onze doelstelling.

We zijn ontzettend blij met de inzet van diverse vrijwilligers en ambassadeurs. Zij zorgen ervoor dat SeeYou zoveel mogelijk middelen kan bestemmen voor oogzorg en inclusie, en dragen bij aan het betrekken van nog meer mensen bij ons werk. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur. Het bestuur houdt toezicht.

Directie en bestuur 

SeeYou werkt met het bestuur-directiemodel. De directeur en het bestuur hebben verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Het bestuur heeft de taken van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering gedelegeerd aan de directeur. De directeur zet de koers van het SeeYou uit, verwerft, beheert en besteedt de benodigde middelen, en zorgt dat de organisatie adequaat functioneert. Het bestuur geeft advies, en houdt vooraf en achteraf toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken. De taken en bevoegdheden van directie en bestuur zijn uitgewerkt in het bestuurs- en directiereglement.

Dicky Nieuwenhuis – Directeur

Bestuur

Het bestuur van SeeYou heeft zeven leden, en vergadert vier keer per jaar, in aanwezigheid van de directeur. Jaarlijks is er een strategische bijeenkomst van bestuur, directeur, teamleiders en indien relevant interne of externe experts. Ten minste één maal per jaar overlegt een vertegenwoordiging van het bestuur met de personeelsvertegenwoordiging.

  • Voorzitter – Sander van Bellen, CFRO a.s.r. Inkomensverzekeringen
  • Secretaris – Job de Wit, teamleider ARAG
  • Penningmeester – Erik Werkman, coach, trusted advisor
  • Stephan Bol, manager marketing & communicatie Lelie Zorggroep
  • Annet Lukkien, Manager Partnerships Dorcas, Consultant Inclusion Matters
  • Marlies van der Kroft, Disability and Development Consultant

Beloningsbeleid

Medewerkers worden beloond op basis van een eigen rechtspositieregeling. Voor de beloning worden de salarisschalen van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening gevolgd. Op basis van het jaarlijkse functioneringsgesprek met de medewerker wordt besloten over de eventuele toekenning van een volgende trede in de salarisschaal.

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, maar kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten.

Op pagina 34 en pagina 73 van het jaarverslag van 2022 is de directiebezoldiging weergegeven.

Financiële verantwoording

SeeYou wil zoveel mogelijk mensen helpen met (oog)zorg, inclusief onderwijs en werk. Dat is mogelijk doordat vele donateurs en fondsen ons hun middelen toevertrouwen. Daarom willen wij het geld dat we ontvangen zo goed en verantwoord mogelijk besteden.

82% (gemiddeld genomen over 2020 – 2022) van onze besteding gaat direct naar de doelstellingen van SeeYou: toegang tot (oog)zorg, onderwijs en werk.

Dit betekent dat wij de afgelopen drie jaar gemiddeld 18% van elke uitgegeven euro besteden aan zaken die nodig zijn om ons doel te kunnen bereiken, en de organisatie daarvoor op orde te houden. Denk bijvoorbeeld aan uitgaven voor fondsenwerving, de huur van ons kantoor, reiskosten en kosten van (financiële) administratie en beheer. Dit zijn uitgaven die nodig zijn om onze inzet voor mensen met een (visuele) beperking wereldwijd mogelijk te maken én professioneel uit te voeren. In 2022 lag het bestedingspercentage hoger met 84,4%. Dat betekent dat er in 2022 15,6% is besteed aan zaken die nodig zijn om ons doel te kunnen bereiken.