SeeYou heeft de volgende keurmerken en registratie:

CBF-Erkend Goed Doel

SeeYou is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen en ons onafhankelijk laten controleren.  

ANBI

SeeYou is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling. Dat betekent dat jouw giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. Controleer de ANBI-status van SeeYou door onder instelling ‘Stichting SeeYou’ en bij vestigingsplaats ‘Veenendaal’ in te vullen.

ISO 9001

SeeYou is ISO 9001 én Partos 9001 gecertificeerd. Klik hier voor het ISO 9001 certificaat en hier voor het Partos 9001 certificaat. Deze certificering betreft de interne en externe primaire processen die regelmatig worden getoetst en bijgesteld. Processen, procedures, werkinstructies en standaarddocumenten zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek dat de basis vormt voor het kwaliteitsbeheersingssysteem.

Gedragscodes

SeeYou onderschrijft de Partos Gedragscode  uit 2019. Hierin zijn richtlijnen opgenomen over samenwerking met maatschappelijke organisaties in het Zuiden, de inrichting van een professionele organisatie, en afspraken rond communicatie en fondsenwerving. 

SeeYou heeft een eigen gedragscode, die door alle medewerkers en vrijwilligers ondertekend wordt. De gedragscode is opgenomen in ons integriteitsbeleid.

Integriteitsbeleid

Kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking zijn de primaire doelgroep van SeeYou. Uit ervaring -maar ook uit talloze onderzoeken- weten we dat deze doelgroep een aanzienlijk hoger risico loopt op misbruik dan mensen zonder handicap. Daarom besteedt SeeYou veel aandacht aan het voorkomen van ongewenst gedrag en misbruik. Alle medewerkers en vrijwilligers tekenen het integriteitsbeleid van SeeYou. Partnerorganisaties dienen aan te kunnen tonen dat ze actief integriteitsbeleid voeren, en ondertekenen uitgangspunten met betrekking tot integriteit in contracten.

Meer weten hoe SeeYou werkt aan het creëren van een veilige en open cultuur, optreedt bij grensoverschrijdend gedrag en omgaat met klachten? Lees het integriteitsbeleid.

Klachten 

Heeft u een klacht, omdat SeeYou haar afspraken niet nakomt, of omdat u te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag van een vertegenwoordiger van SeeYou? Neem dan contact op met SeeYou (0318- 58 63 58, vraag naar Arjen van Veldhuisen) of mail naar klachten@seeyoufoundation.nl

Uw reactie is waardevol om onze dienstverlening te verbeteren, of om snel te kunnen acteren bij ernstige zaken!

SeeYou heeft zich aangesloten bij de externe klachtenregeling van Prisma. Indien u een klacht heeft ingediend bij SeeYou, en deze wordt niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u zich melden bij Prisma. Lees hier de regeling.

Transparantie en anti-corruptie

SeeYou werkt altijd met middelen die ons door anderen (donateurs, fondsen, stichtingen) worden toevertrouwd. We volgen richtlijnen, zoals verwoord in ons ‘Transparantie en anti-corruptie beleid’ om het risico op misbruik van middelen te verkleinen. 

Privacy statement