Kinderen en jongeren in de armste gebieden ter wereld die niet gezien worden, meenemen in beroepsonderwijs. Dat is de ambitie van Woord en Daad en SeeYou. Daarom tekenden Rina Molenaar, directeur-bestuurder Woord en Daad, en Dicky Nieuwenhuis, directeur SeeYou, een samenwerkingsovereenkomst. In de komende jaren zullen beide organisaties elkaar versterken, met als doel dat meer kinderen en jongeren die eerder werden buitengesloten of over het hoofd werden gezien nu ook goed onderwijs en vaktraining ontvangen.

In de landen waar beide organisaties werken, blijven nog altijd veel mensen achter in de toegang tot zorg, onderwijs en werk. Een forse groep van de mensen die achterblijft, betreft mensen met een handicap. Woord en Daad werkt al bijna 50 jaar met lokale partners en in toenemende mate met lokale overheden en kennisinstituten aan armoedebestrijding door middel van programma’s voor onderwijs, vaktraining en ondernemerschap. SeeYou – voorheen Light for the World Nederland – voert al bijna 40 jaar programma’s uit voor oogzorg en inclusie van mensen met een handicap, in samenwerking met lokale klinieken, organisaties voor mensen met een handicap en lokale overheden.

Woord en Daad wil de komende vijf jaar investeren in die groepen die ze rekent tot de doelgroep van haar programma’s maar die tot nu toe vaak over het hoofd worden gezien. In elk land betreft dit een andere groep en vraagt dit maatwerk.  SeeYou is expert in het bereiken van kinderen en jongeren met een handicap. In landen en programma’s waar deze groep buitengesloten dreigt te worden, zullen Woord en Daad en SeeYou samenwerken. De organisaties willen met elkaar leren hoe binnen brede ontwikkelingsprogramma’s kwetsbare  kinderen en jongeren meegenomen kunnen worden. Hoe identificeer je hen? Hoe motiveer je ouders en de jongeren zélf om mee te werken? Welke ondersteuning hebben docenten, trainers en potentiële werkgevers nodig? Wat kan de lokale overheid doen?

In 2021 start een eerste programma in Ethiopië, Employable waarin deze samenwerking concreet vorm krijgt. Doelstelling is dat 5.000 jongeren met een handicap toegang tot werk krijgen via een vaktrainingsprogramma van partners van Woord en Daad. ‘Woord en Daad is goed in het vormgeven van brede vaktrainingsprogramma’s voor jongeren. SeeYou is gespecialiseerd in begeleiding van jongeren met een handicap, die zelden participeren in dit soort programma’s,’ licht Nieuwenhuis toe. Molenaar vult aan:

‘Zo maken we gebruik van elkaars kracht en kunnen we nóg meer impact bereiken voor jongeren in onze projectgebieden.’

Rina Molenaar